|Zespół Biegłych Rewidentów BILANS Sp. z o.o. w Przemyślu |

Czynności badania przeprowadzane są w trzech etapach:

Etap I – badanie wstępne

 • rozpoznanie otoczenia gospodarczego i prawnego jednostki,
 • wstępne rozpoznanie możliwości kontynuacji działalności w nie zmniejszonym istotnie zakresie,
 • analiza i ocena systemów ewidencji i kontroli wewnętrznej podmiotu,
 • badanie prawidłowości bilansu otwarcia,
 • sprawdzenie prawidłowości stosowanych procedur, dotyczących sposobu ustalenia i ewidencji VAT oraz innych podatków kosztowych,
 • badanie przyjętych zasad wyceny aktywów i pasywów w kontekście stosowanej polityki rachunkowości,
 • weryfikacja zdarzeń gospodarczych, które wystąpiły do dnia badania.

Etap II

 • opracowanie planu, programu i strategii badania w uzgodnieniu z kierownictwem badanej Jednostki z ustaleniem terminów,
 • obserwacja inwentaryzacji i jej procedury,
 • przegląd pozycji aktywów, pasywów oraz przychodów i kosztów.

Etap III – badanie ostateczne

 • sprawdzenie prawidłowości wyceny aktywów i pasywów, ustalenie wartości tych składników na dzień bilansowy oraz wyniku okresu obrotowego,
 • badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy z uwzględnieniem realności i kompletności zawartych w nim informacji, zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • badanie informacji dodatkowej, rachunku przepływów pieniężnych i zmian w kapitale co do zgodności z danymi sprawozdania finansowego oraz dodatkowymi załącznikami,
 • ocena w zakresie prawidłowości i zgodności sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki,
 • dokonanie analizy wyniku finansowego, sytuacji majątkowej i finansowej jednostki m.in. w oparciu o sporządzone sprawozdania z działalności.