|Zespół Biegłych Rewidentów BILANS Sp. z o.o. w Przemyślu |

Efektem wykonanych prac z badania sprawozdań finansowych jest raport wraz z opinią o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego zawierający ustalenia art. 65 ustawy o rachunkowości i obowiązujących krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, który obejmował będzie w szczególności:

  • ogólną charakterystykę badanej jednostki,
  • charakterystykę systemu finansowego oraz systemu wewnętrznej kontroli finansowej stosowanej w jednostce,
  • charakterystykę istotnych pozycji lub grupy bilansu i rachunku zysków i strat oraz pozostałych sprawozdań,
  • przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki w układzie dynamiki i struktury za ostatnie trzy lata,
  • ocenę prawidłowości pozostałych załączników do sprawozdania finansowego jak: wprowadzenie, informacje dodatkowe, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale oraz sprawozdanie z działalności Jednostki.

Uzyskane w związku z badaniem informacje zachowujemy w obowiązującej prawem tajemnicy.