|Zespół Biegłych Rewidentów BILANS Sp. z o.o. w Przemyślu |

Metody prowadzenia badania sprawozdań finansowych przez spółkę ,,BILANS” pozostały niezmienione, a dotyczą:

- doboru biegłych rewidentów, w tym przynajmniej jednego, znającego daną branżę,

- zakresu badania obejmującego:

  • zgodność prowadzenia ksiąg rachunkowych z zasadami rachunkowości,
  • zgodnośc dokumentowania, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa, statutem badanej jednostki i właściwymi umowami,
  • rzetelność i jasność wszystkich danych istotnych dla oceny finansowej badanej jednostki.